Demo Builder Toggle
 

Opłata za posiłki we wrześniu b.r. wynosi 52,50 zł (15 dni obiadowych) - płatność do 15 września na konto wskazane poniżej. Jak co roku obowiązują deklaracje rodziców.

 

Informacja w sprawie warunków korzystania z obiadów ze stołówki szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy

Wpłaty za posiłki muszą być dokonane do dnia 15-go każdego miesiąca. Jeżeli 15 wypada w sobotę lub niedzielę, to do poniedziałku następnego dnia (liczy się data wpływu na konto szkoły).

Nr konta: 30 8460 0008 2002 0007 9295 0003

  1. Wpłaty, których data wpływu na konto zostanie odnotowana po 15-tym dniu miesiąca, zostaną obciążone odsetkami w następnym miesiącu rozliczeniowym.
  2. Wpłaty muszą być dokonywane na taką kwotę, jaka zostanie podana do informacji rodzicom – ze względów organizacyjnych będziemy podawać tę kwotę do wiadomości na stronie www szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny (tymczasem nie będziemy przekazywać druków wpłat).
  3. Wszelkie odliczenia za niewykorzystane posiłki dokonywane są tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności u intendenta lub w sekretariacie szkoły.
  4. Posiłki są odliczane od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
  5. Pierwszego dnia nieobecności posiłek można zabrać do domu ze stołówki szkolnej.
  6. Dokonując wpłat np. przez Internet, należy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska ucznia oraz miesiąca, za który opłata jest dokonywana.
  7. Opłata za niewykorzystane posiłki w czerwcu zostanie zwrócona na pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego złożoną do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego – z podaniem nr konta bankowego, na które zwrot ma być dokonany.

Koszt 1 obiadu: 3,50 zł

Zapraszamy również na:

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS