Demo Builder Toggle
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH IV - VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

JĘZYK POLSKI

I.        Uczeń jest oceniany za:

- prace klasowe- wypracowania

- sprawdziany  (nauka o języku)

- kartkówki

- wypowiedzi ustne

- wygłaszanie tekstów z pamięci

- różne formy wypowiedzi pisemnych

- zadania domowe

- pracę podczas lekcji, tj. pracę z tekstem literackim i innymi wytworami kultury

      - systematyczne wykonywanie zadań i ćwiczeń na lekcji,

  zaangażowanie  w pracę indywidualną  i w grupie

- inne formy aktywności związane z przedmiotem ( np. konkursy , prezentacje, projekty, referaty)

- znajomość treści lektury

 

II.       Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia wszystkich pomocy określonych przez nauczyciela danego przedmiotu (np. zeszytu, ćwiczeń, podręcznika).

III.     Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej (od 1 do 6).

 

1.     Ocenę celującą  cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        wykazanie się szeroką wiedzą , umiejętnościami i szczególne zainteresowanie przedmiotem;

·        samodzielne,  twórcze, sprawne, w pełni prawidłowe wykonanie zadania określonego przez nauczyciela, z zastosowaniem bogatej formy prezentacji;

·        wypowiedzi logiczne, płynne, bogate, uporządkowane, zgodne z normami językowym ( ustne i pisemne);

·        wyróżniającą się aktywność związaną z przedmiotem (uczeń zabiera głos chętnie i często, jego odpowiedzi są prawidłowe);

·        osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

·        umiejętność interpretacji innych tekstów kultury np. obrazów, plansz;

·        uzyskanie na sprawdzianie 93–100% punktów.

 

2.     Ocenę bardzo dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        wykazanie się pełną wiedzą i umiejętnościami i zainteresowanie przedmiotem;

·        samodzielne, prawidłowe,  sprawne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

·        wypowiedzi logiczne, uporządkowane, zgodne z normami językowymi;

·        aktywność związaną z przedmiotem ( uczeń chętnie zabiera głos, zdarzają się błędne wypowiedzi ale uczeń wie jak je poprawić);

·        udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

·        uzyskanie na sprawdzianie 78–92% punktów.

 

3.     Ocenę dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu;

·        samodzielne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela;

·        nie wykazuje się aktywnością ale wskazany przez nauczyciela potrafi udzielić odpowiedzi;

·        wypowiedzi poprawne językowo  (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

·        uzyskanie na sprawdzianie 62–77%  punktów.

 

4.     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako podstawowe w nauce danego przedmiotu;

·        prezentowanie tych wiadomości i umiejętności z  pomocą nauczyciela (uczeń nie potrafi samodzielnie dokonać korekty popełnionych błędów);

·        podejmowanie i wykonywanie  pracy na lekcji;

·        uzyskanie na sprawdzianie 46 – 61% punktów.

 

5.     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne w nauce danego przedmiotu;

·        podejmowanie próby wykonania zadania domowego;

·        podejmowanie pracy na lekcji;

·        uzyskanie na sprawdzianie przynajmniej 31–45 % punktów.

 

6.     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:

·        nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych jako konieczne w nauce danego przedmiotu;

·        brak zadania domowego;

·        brak pracy na lekcji;

·        uzyskanie na sprawdzianie 30%  (i poniżej ) punktów.

 

       - szczegółowe wymagania opracowane w oparciu o ww. wymagania ogólne

     określają nauczyciele przedmiotów

  -  uwzględnia się rozwój ucznia  jakie czyni postępy w danym czasie) oraz 

     wkład pracy w stosunku do zdolności

Magdalena Rokosz

Paulina Wiatrowska

Bogusława Kurowska

 

MATEMATYKA

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA:

·        sprawdziany,

·        kartkówki,

·        aktywność na lekcji,

·        odpowiedź ustna,

·        zadania domowe,

·        zeszyt ćwiczeń, zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność),

·        konkursy

 

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami matematycznymi,

·        z sukcesami uczestniczy w konkursach,

·        chętnie wykonuje dodatkowe prace,

·        samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·        biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

·        proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

·        samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami matematycznymi,

·        jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,

·        samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        poprawnie posługuje się językiem matematyki,

·        potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

·        posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych oraz analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,

·        jest aktywny na lekcji.

 

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności matematyczne w danym zakresie,

·        rozwiązuje samodzielnie typowe zadania matematyczne,

·        samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        najczęściej jest przygotowany do lekcji,

·        posługuje się językiem matematyki.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe w nauce matematyki,

·        prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,

·        samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania,

·        podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce matematyki,

·        podejmuje próby wykonania zadania domowego,

·        stara się aktywnie pracować na lekcji,

·        często jest nieprzygotowany.

 

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki,

·        otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

·        nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

·        nie pracuje na lekcji,

·        bardzo często jest nieprzygotowany,

·        nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego i/lub zeszytu ćwiczeń.

 

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

·        rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

·        wkład pracy w stosunku do zdolności.

 

Anna Kuś

 

 

MATEMATYKA

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:

- sprawdziany / waga 3,

-  kartkówki / waga 2,

- aktywność na lekcji / waga1,

- odpowiedź ustna / waga 2,

- zadania domowe / waga1,

- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga1,

- referaty / waga 1,

- konkursy / waga 1 - 3,

 - projekty edukacyjne / waga 3

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną co najmniej 5,2,

- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- z sukcesami uczestniczy w konkursach,

- chętnie wykonuje dodatkowe prace,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań,

- jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 4,7

-wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,

-samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- poprawnie posługuje się językiem matematyki,

- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,

- jest aktywny na lekcji.

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 3,7

- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- najczęściej jest przygotowany do lekcji,

- posługuje się językiem matematyki.

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 2,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe w nauce matematyki,

- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,

- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania,

- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 1,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce matematyki,

- podejmuje próby wykonania zadania domowego,

- stara się aktywnie pracować na lekcji,

- często jest nieprzygotowany.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  poniżej 1,5

- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki matematyki,

- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

- nie pracuje na lekcji,

- bardzo często jest nieprzygotowany,

- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.

Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

- rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

- wkład pracy w stosunku do zdolności.

Krystyna Jopek

Grażyna Morga

 

 

HISTORIA

1.Przyjmuje się rozpiętość ocen od niedostatecznej do celującej.

2.Ocena półroczna i końcowo roczna to wynik regularnej i systematycznej pracy, a nie jednorazowego zdania całego półrocza.

3.Oceny końcowe wyłania się na podstawie średniej ważonej.

Możliwe formy oceniania/ waga ocen

Sprawdziany/ waga 5

Projekty/ waga 5

Przygotowania do konkursu co najmniej na poziomie gminnym/ waga 5

Kartkówki/ waga 3

Odpowiedź/ waga 3

Karta pracy/ waga 3

Prezentacje/ waga 3

Udział w zajęciach dodatkowych/ waga 3

Aktywność na lekcji (3+)/ waga 3

Praca domowa/ waga  1

Referaty/ waga 1

4. Uczeń może otrzymać ocenę za:

- sprawdziany  - zapowiadane i poprzedzone lekcjami powtórzeniowymi; w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń ma obowiązek jego napisania w terminie ustalonym  przez nauczyciela;

- kartkówki (  zawierają najczęściej zadania na 6 punktów i  jeżeli  sprawdzają materiał  z trzech  ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane);

- różne formy wypowiedzi ustnych i pisemnych ( karty pracy, referaty, prezentacje, projekty);

- zadania domowe;

- aktywność (pracę) podczas lekcji, tj. pracę z podręcznikiem, mapą, tekstem źródłowym;

- systematyczne wykonywanie zadań i ćwiczeń, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania ( zgodnie z tematem), zaangażowanie  w pracę indywidualną i w grupie;

- inne formy aktywności ( np. udział w zajęciach kółka historycznego, apelach, konkursach).

5.Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia:

- podręcznika;

- zeszytu przedmiotowego

- materiałów pomocniczych do lekcji zgodnie z poleceniem nauczyciela (np. kartki papieru, klej, kredki);

6.  Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej (od 1 do 6).

a)    Ocenę celującą  cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        wykazanie się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie;

·        samodzielne,  twórcze , sprawne, w pełni prawidłowe wykonanie zadania określonego przez nauczyciela, z zastosowaniem bogatej formy prezentacji;

·        wypowiedzi logiczne, płynne, bogate, uporządkowane, zgodne z normami językowym ( ustne i pisemne);

·        wyróżniającą się aktywność związaną z przedmiotem na  lekcjach oraz podczas zajęć  dodatkowych;

·        osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

·        uzyskanie na sprawdzianie 93–100% punktów.

 b)   Ocenę bardzo dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        wykazanie się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie;

·        samodzielne, prawidłowe,  sprawne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

·        wypowiedzi logiczne, uporządkowane, zgodne z normami językowymi;

·        aktywność związaną z przedmiotem na  lekcjach oraz podczas zajęć;  dodatkowych;

·        udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

·        uzyskanie z kartkówki 6 punktów

·        uzyskanie 3 plusów;

·        uzyskanie na sprawdzianie 78–92% punktów.

c)   Ocenę dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie zdecydowanej większości wiadomości i umiejętność w danym zakresie;

·        samodzielne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela;

·        wypowiedzi poprawne językowo  (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

·        uzyskanie z kartkówki 5 punktów;

·        uzyskanie 2 plusów;

·        uzyskanie na sprawdzianie 62–77%  punktów.

d)  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako podstawowe ;

·        prezentowanie tych wiadomości i umiejętności z  pomocą nauczyciela (uczeń nie potrafi samodzielnie dokonać korekty popełnionych błędów);

·        podejmowanie i wykonywanie  pracy na lekcji;

·        uzyskanie z kartkówki 4 punktów;

·        uzyskanie na sprawdzianie 46 – 61% punktów.

e)   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne;

·        podejmowanie próby wykonania zadania domowego;

·        podejmowanie pracy na lekcji;

·        uzyskanie z kartkówki 3 punktów;

·        uzyskanie na sprawdzianie przynajmniej 31–45 % punktów.

f)    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:

·        nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych jako konieczne ;

·        brak zadania domowego;

·        brak pracy na lekcji;

·        uzyskanie z kartkówki 1-2 punktów;

·        uzyskanie 3 minusów;

·        uzyskanie na sprawdzianie 30%  (i poniżej) punktów.

7. Uczeń ma prawo dwukrotnie w półroczu zgłosić nieprzygotowanie (nie podczas sprawdzianu); za pracę na lekcji uczeń  może być nagradzany plusami, które nauczyciel notuje w zeszycie. 3 plusy =  bdb, 2 plusy = db ; uczeń może również otrzymać minusy, które nauczyciel notuje zeszycie.  3 minusy = ndst

Justyna Wrońska

     

 

PRZYRODA

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:

- sprawdziany / waga 3,

- kartkówki / waga 2,

- aktywność na lekcji / waga 1,

- odpowiedź ustna / waga 2,

- zadania domowe / waga 1,

- karty pracy / waga 1,

- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga 1,

- referaty / waga 1,

- konkursy / waga 1 - 3,

- projekty edukacyjne / waga 1 - 3.

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną co najmniej 5,2 i (lub) sukcesy w konkursach,

- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- z sukcesami uczestniczy w konkursach,

- chętnie wykonuje dodatkowe prace,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań, doświadczeń,

-jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 4,7,

-wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- poprawnie posługuje się językiem przyrodniczym,

- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów przyrodniczych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,

- jest aktywny na lekcji.

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 3,7,

- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- najczęściej jest przygotowany do lekcji,

- posługuje się językiem przyrodniczym.

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 2,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,

- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,

- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania, doświadczenia,

- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 1,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w dalszej nauce przyrody lub przedmiotów przyrodniczych,

- podejmuje próby wykonania zadania domowego,

- stara się aktywnie pracować na lekcji,

- często jest nieprzygotowany.

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych poniżej 1,4,

- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki przyrody lub przedmiotów przyrodniczych,

- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

- nie pracuje na lekcji,

- bardzo często jest nieprzygotowany,

- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.

Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

-rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

- wkład pracy w stosunku do zdolności.

Miranda Duda

 

 

 

BIOLOGIA

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:

- sprawdziany / waga 3,

- kartkówki / waga 2,

- aktywność na lekcji / waga 1,

- odpowiedź ustna / waga 2,

- zadania domowe / waga 1,

- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga 1,

- referaty / waga 1,

- konkursy / waga 1 - 3,

- projekty edukacyjne / waga 1 - 3.

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną co najmniej 5,2 i (lub) sukcesy w konkursach,

- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- z sukcesami uczestniczy w konkursach,

- chętnie wykonuje dodatkowe prace,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań, doświadczeń,

-jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 4,7,

- wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- poprawnie posługuje się językiem biologicznym,

- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów biologicznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,

- jest aktywny na lekcji.

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 3,7,

- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- najczęściej jest przygotowany do lekcji,

- posługuje się językiem biologicznym.

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 2,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,

- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,

- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania, doświadczenia,

- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 1,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce biologii,

- podejmuje próby wykonania zadania domowego,

- stara się aktywnie pracować na lekcji,

- często jest nieprzygotowany.

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych poniżej 1,4,

- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki biologii,

- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków
 i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

- nie pracuje na lekcji,

- bardzo często jest nieprzygotowany,

- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.

Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

-rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

- wkład pracy w stosunku do zdolności.

Miranda Duda

Katarzyna Zborowska

 

 

CHEMIA

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:

- sprawdziany / waga 3,

- kartkówki / waga 2,

- aktywność na lekcji / waga 1,

- odpowiedź ustna / waga 2,

- zadania domowe / waga 1,

- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga 1,

- referaty / waga 1,

- konkursy / waga 1 - 3,

- projekty edukacyjne / waga 1 - 3.

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną co najmniej 5,2 i (lub) sukcesy w konkursach,

- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- z sukcesami uczestniczy w konkursach,

- chętnie wykonuje dodatkowe prace,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań, doświadczeń,

-jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 4,7,

-wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- poprawnie posługuje się językiem chemicznym,

- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów chemicznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,

- jest aktywny na lekcji.

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 3,7,

- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- najczęściej jest przygotowany do lekcji,

- posługuje się językiem chemicznym.

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 2,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,

- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,

- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania, doświadczenia,

- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 1,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce chemii,

- podejmuje próby wykonania zadania domowego,

- stara się aktywnie pracować na lekcji,

- często jest nieprzygotowany.

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych poniżej 1,4,

- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki chemii,

- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków
 i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

- nie pracuje na lekcji,

- bardzo często jest nieprzygotowany,

- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.

Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

-rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

- wkład pracy w stosunku do zdolności.

Miranda Duda

 

 

  

JĘZYKI OBCE

Możliwe formy aktywności oceniane na lekcjach języka obcego:

      1. Prace klasowe / testy (zapis w dzienniku na czerwono)

      2. Kartkówki (zapis w dzienniku na zielono)

      3. Odpowiedź ustna

      4. Praca na lekcjach

      5. Zadania domowe

      6. Zeszyt

      7. Zeszyt ćwiczeń

      8.  Projekty

      9. Udział w konkursach przedmiotowych (zapis w dzienniku na czerwono)

     10. Prace dodatkowe wynikające z bieżących sytuacji

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który  

- spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, operuje umiejętnościami obejmującymi cały program nauczania w danej klasie oraz wykracza wiadomościami poza program samodzielnie

- rozwija swoje umiejętności językowe, wykonując nadprogramowe, nieobowiązkowe zadania   dodatkowe,

- opracowuje ciekawe projekty naukowe,

- jest zawsze przygotowany do lekcji, posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń,

- zawsze odrabia zadania domowe,

- jest  systematyczny w swojej pracy,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych (posługuje się językiem obcym, wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela, bardzo często zgłasza się do odpowiedzi na zadawane na lekcji pytania),

 -  uczestniczy w konkursach przedmiotowych. uzyskał średnią co najmniej 5,3 i /lub ma osiągnięcia  w  konkursach

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

        - potrafi skonstruować wypowiedź ciekawą, płynną, bogatą w treść i słownictwo, uwzględniając poprawną wymowę i intonację; popełnia sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji,

        - jest przygotowany do lekcji, posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń,

        - odrabia zadania domowe,

        - jest systematyczny w swojej pracy,

        - aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych (zazwyczaj  posługuje się językiem obcym, wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela, często zgłasza się do odpowiedzi na zadawane na lekcji pytania).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

        - opanował w większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,

        - potrafi zbudować logiczną wypowiedź, stosując niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii, popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji, stosuje poprawną wymowę,

        - jest przygotowany do lekcji, posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń,

        - odrabia zadania domowe,

        - aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych (stara się posługiwać językiem obcym, wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela).

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

       - opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,

       - prezentuje wolne tempo wypowiedzi, proste konstrukcje zdaniowe i poprawna reakcję na wypowiedź rozmówcy,

       - podejmuje i wykonuje pracę na lekcji,

       - jest przygotowany do lekcji

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

        - opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne,

        - wykazuje niewielką samodzielność odtwórczą wiedzy,

        - skutecznie próbuje opanować materiał w stopniu minimalnym,

        - wykazuje chęć do pracy,

        - jest przygotowany do lekcji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

        - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,

        -  uzyskuje oceny niedostateczne z testów, kartkówek i odpowiedzi

        - jest często nieprzygotowany do zajęć, nie posiada uzupełnionego zeszytu przedmiotowego, ani podręcznika, ani zeszytu ćwiczeń,

        - nie odrabia prac domowych,

        -  nie wykazuje żadnej aktywności  na lekcji i jest niesystematyczny w swojej pracy,

        - jego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają edukację na wyższym poziomie.

WAGA OCEN

- Testy, sprawdziany, konkursy przedmiotowe, poprawy sprawdzianów/testów- waga 3

- Kartkówki, odpowiedź, prezentacje, projekty, poprawy kartkówek, odpowiedź - waga 2

- Aktywność, praca na lekcji, zadania domowe, ćwiczenia, zeszyt- waga 1

 

Anna Bochenek

Julia Kochmańska

Agnieszka Barańska

Magdalena Maczionsek

Martyna Piszkała

Anna Zdanowicz

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ
1.Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb.
2.Aktywnie uczestniczy w zawodach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych itd.- zajmuje punktowane miejsca.
3.Rozwija uzdolnienia, odznacza się inwencją twórczą, osiąga sukcesy.
4.Godnie reprezentuje szkołę na wszelkich zawodach sportowych.
5.Zawsze przygotowany do lekcji, zawsze aktywny.
6.Zna i stosuje w praktyce zasady bhp w zakresie wychowania fizycznego.

WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ
1.Uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego w danej klasie.
2.Odznacza się dużą sprawnością fizyczną, umiejętnościami z zakresu organizowania gier i zabaw, pomysłowością i własną inwencją twórczą w tym zakresie.
3.Ćwiczenia wykonuje dokładnie, pewnie, z właściwą techniką i dbałością o estetykę ruchu oraz z wielkim zaangażowaniem, zna podstawowe zasady i przepisy poznanych gier i zabaw.
4.Stosuje w praktyce podstawowe przepisy i elementy techniczne poznanych dyscyplin sportowych.
5.Posiada umiejętność samooceny i samokontroli w zakresie sprawności motorycznej.
6.Systematycznie poprawia i doskonali swoje umiejętności motoryczne i techniczne.
7.Potrafi sam przygotować swój organizm do wysiłku fizycznego – aktywnie uczestniczy w rozgrzewce.
8.Postawa ucznia oraz stosunek do lekcji w-f nie budzi żadnych zastrzeżeń.
9.Bierze aktywnie udział w zajęciach pozalekcyjnych i w zawodach sportowych.
10.Jest zawsze przygotowany do lekcji. Maksymalnie jeden minus za brak stroju w semestrze, a brak aktywności na zajęciach, wynikający ze zwolnień rodzicielskich nie przekracza 8 godzin lekcyjnych w semestrze.

WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ
1.Uczeń opanował wymagania programowe w stopniu podstawowym.
2.Odznacza się dobrą sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje prawidłowo bez większego wysiłku, dość dokładnie.
3.Stara się poprawiać i doskonalić swoje umiejętności. 
4.Zdobyte wiadomości wykorzystuje w praktyce z niewielką pomocą nauczyciela.
5.Dba o higienę ciała i stroju. Jego postawa społeczna i zaangażowanie nie budzą większych zastrzeżeń.
6.Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Maksymalnie ma trzy minusy za brak stroju w semestrze, a jego brak aktywności na zajęciach, wynikający ze zwolnień rodzicielskich nie przekracza 12 godzin lekcyjnych w semestrze.

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ
1.Wymagania programowe uczeń opanował przeciętnie.
2.Ćwiczenia wykonuje z błędami technicznymi lub nie potrafi ich wykonać.
3.Słabo wykorzystuje zdobyte umiejętności i wiadomości w praktyce.
4.Na zajęcia w-f uczęszcza niesystematycznie. 
5.Zdarza się, że zaniedbuje higienę własną i stroju sportowego.
6. Wykazuje małą aktywność na lekcjach w-f jak i cechuje go słaba współpraca w drużynie podczas gier zespołowych.
8.Ma za brak stroju – maksymalnie 4 minusy lub brak aktywności wynikający 
ze zwolnień rodzicielskich przekraczający 14 godzin lekcyjnych w semestrze.

WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
1.Brak opanowania programu w stopniu dostatecznym.
2.Uczeń wykonuje ćwiczenia niechętnie i niedbale.
3.Nie posiada umiejętności związanych z samooceną, samokontrolą poprawności wykonywanych zadań oraz doskonaleniem swojej sprawności ruchowej.
4.Wykazuje znikomą aktywność na lekcjach w-f, przejawia lekceważący stosunek do zajęć i ćwiczących (absencja, brak stroju, brak inwencji własnej).
5.Przejawia poważne braki w swojej postawie podczas zajęć: niewłaściwa kultura osobista, higiena ciała i stroju, nieprzestrzeganie zasad bhp, nieodpowiedzialne zachowanie się, brak współpracy w grupie.
6.Maksymalnie 8 minusów za brak stroju.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:
1.Nie opanował materiału w zakresie umiejętności i wiadomości.
2.Ma lekceważący stosunek do przedmiotu (nieusprawiedliwiona absencja, ciągły brak stroju, niechętnie wykonuje ćwiczenia, brak postępów w pracy nad swoją sprawnością, nie wykazuje żadnych chęci poprawy, nie angażuje się w sportowe życie zespołu klasowego).
3.Ma powyżej 8 minusów za brak stroju. Samowolnie opuszcza lekcje wychowania fizycznego.

Sabina Kot

Katarzyna Zborowska

Mateusz Siwiec

 

RELIGIA

I.                     Uczeń jest oceniany za:

-        sprawdziany;

-        kartkówki;

-        odpowiedzi ustne;

-        różne formy wypowiedzi pisemnych;

-        zadania indywidualne bądź grupowe wykonane na lekcji;

-        zadania domowe;

-        aktywność  podczas lekcji;

-         inne formy aktywności związane z przedmiotem ( np. konkursy ; prezentacje; projekty; referaty; aktywny udział w apelach,  inscenizacjach    i innych przedsięwzięciach o charakterze religijnym,  zadania apostolskie    i charytatywne wykonywane w ramach grup parafialnych).

 

II.                  Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie i prowadzenie na zajęciach religii zeszytu przedmiotowego oraz uzupełnianie go w razie nieobecności .

III.                Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej (od 1 do 6).

 

1.     Ocenę celującą  cząstkową otrzymuje uczeń za :

-       wykazanie się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie; a zwłaszcza dogłębne rozumienie omawianych zagadnień;

-       twórcze, sprawne, uczciwe i  w pełni prawidłowe wykonanie  zadania obowiązkowego bądź i dodatkowego  określonego  przez nauczyciela

           (indywidualnego bądź grupowego);

-       wyróżniającą się  aktywność  podczas lekcji -  twórcze rozwiązywanie postawionych problemów; wypowiedzi logiczne i prawidłowe, bogate pod względem treści i formy przekazu;

-       pełne zaangażowanie się w realizację przedsięwzięć   dla dobra  społeczności szkolnej bądź pozaszkolnej (np. przygotowanie inscenizacji, apeli  lub  uroczystości religijnych, rekolekcji szkolnych, pracę na rzecz potrzebujących, systematyczną formację i działania apostolskie w grupach parafialnych itp. );

-       osiągnięcie sukcesu  w religijnych konkursach szkolnych lub  pozaszkolnych;

-       uzyskanie   na sprawdzianie 93–100% punktów.

 

2.     Ocenę bardzo dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

-        wykazanie się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie;

-         prawidłowe,  sprawne, uczciwe  i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela;

-        aktywność na lekcji – chętne, częste i prawidłowe udzielanie odpowiedzi na zadane pytania i problemy;

-        udział w religijnych konkursach szkolnych lub pozaszkolnych;

-        współudział w realizacji przedsięwzięć dla dobra społeczności szkolnej bądź pozaszkolnej;

-        uzyskanie na sprawdzianie 78–92% punktów.

 

3.     Ocenę dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności  w danym zakresie;

·        samodzielne, uczciwe  i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela;

·        zaangażowanie w pracę na lekcji – uczeń popełnia błędy, ale wkłada duży wysiłek, by z pomocą nauczyciela dokonać ich poprawy;

·        uzyskanie na sprawdzianie 62–77%  punktów.

 

4.     Ocenę dostateczną cząstkową otrzymuje uczeń za:

-       opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako podstawowe w nauce religii;

-       prezentowanie tych wiadomości i umiejętności z  pomocą nauczyciela (uczeń nie potrafi samodzielnie dokonać korekty popełnionych błędów, ale podejmuje współpracę z nauczycielem);

-       podejmowanie i wykonywanie  pracy na lekcji;

-       uzyskanie na sprawdzianie 46 – 61% punktów.

 

5.     Ocenę dopuszczającą cząstkową otrzymuje uczeń za:

-        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne w nauce religii;

-        podejmowanie próby wykonania zadania domowego;

-        podejmowanie pracy na lekcji;

-        uzyskanie na sprawdzianie przynajmniej 31–45 % punktów.

 

6.     Ocenę niedostateczną cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych jako konieczne w nauce religii;

·        brak zadania domowego;

·        brak pracy na lekcji (brak współpracy z nauczycielem)  i chęci poprawy zaległości;

·        uzyskanie na sprawdzianie 30%  (i poniżej ) punktów.

 

IV.               Ocena śródroczna wynika z ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu pierwszego półrocza ; zaś ocena roczna – z ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu drugiego półrocza i oceny śródrocznej.  Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej uwzględnia się postępy,  jakie uczeń poczynił w danym czasie oraz jego  wkład pracy w stosunku do zdolności.

 

Barbara Rusin

Ks. Zbigniew Rycerz

 

TECHNIKA

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA:

·        sprawdziany,

·        kartkówki,

·        ćwiczenia,

·        aktywność na lekcji,

·        prace wytwórcze,

·        zadania domowe,

·        przygotowanie do zajęć,

·        zeszyt ćwiczeń, zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność),

·        referaty,

·        rysunki i pismo techniczne,

·        stosowanie się do przepisów BHP.

 

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami związanymi z techniką,

·        z sukcesami uczestniczy w konkursach,

·        chętnie wykonuje dodatkowe prace,

·        samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·        biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

·        proponuje nietypowe rozwiązania problemów,

·        wykazuje się szczególną kreatywnością podczas wykonywania prac wytwórczych,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć i dzieli się własnymi zasobami materiałów z potrzebującymi,

·        aktywnie uczestniczy w pomocy innym podczas realizowania prac praktycznych,

·        zawsze przestrzega przepisów BHP.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami związanymi z techniką,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

·        samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        poprawnie posługuje się językiem technicznym,

·        potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

·        prace praktyczne wykonuje bardzo starannie  maksymalnie wykorzystując swoje możliwości,

·        jest aktywny na lekcji,

·        pomaga innym podczas realizacji prac praktycznych

·        zawsze przestrzega przepisów BHP.

 

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętność z techniki,

·        rozwiązuje samodzielnie zadania  praktyczne,

·        samodzielne i terminowo wykonuje zadania określonego przez nauczyciela,

·        posługuje się językiem technicznym,

·        prace praktyczne wykonuje starannie  wykorzystując swoje możliwości,

·        sporadycznie posiada braki w przygotowaniu do zajęć,

·        stara się przestrzegać przepisów BHP.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe z techniki,

·        prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,

·        wykonuje  zadania wytwórcze z pomocą nauczyciela lub innych,

·        często posiada znaczące braki w przygotowaniu do lekcji i zadań praktycznych,

·        prace praktyczne wykonuje mało starannie i nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości praktycznych,

·        podejmuje i wykonuje pracę na lekcji nie zawsze stosując przepisy BHP.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne z techniki,

·        podejmuje próby wykonania zadania domowego,

·        często nie jest przygotowany do realizacji zadań praktycznych,

·        wymaga kontroli i pomocy podczas realizacji zadań praktycznych,

·        prace praktyczne wykonuje bardzo niestarannie i nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości praktycznych,

·        stara się aktywnie pracować na lekcji.

 

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki,

·        otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

·        nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

·        nie pracuje na lekcji,

·        bardzo często jest nieprzygotowany,

·        nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego i/lub zeszytu ćwiczeń.

 

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

·        rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

·        wkład pracy w stosunku do zdolności.

 

Agnieszka Gucwa

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA

FORMY OCENIANIA:

·        sprawdziany,

·        ćwiczenia sprawdzające,

·        aktywność na lekcjach,

·        zadania domowe,

·        konkursy,

·        stosowanie się do przepisów BHP.

 

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        wykazuje się szeroką wiedzą informatyczną,

·        sprawnie i bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        samodzielnie, prawidłowo i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

·        proponuje nietypowe rozwiązania problemów,

·        chętnie wykonuje dodatkowe prace,

·        pomaga w obsłudze komputera innym uczniom,

·        odnosi sukcesy w konkursach.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        posiada dużą wiedzę informatyczną,

·        sprawnie i bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        samodzielnie, prawidłowo i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

·        potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

·        pomaga w obsłudze komputera innym uczniom,

·        bierze aktywny udział w lekcjach.

 

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował większość wymaganych wiadomości i umiejętność,

·        bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        przeważnie jest przygotowanych do zajęć lekcyjnych.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,

·        bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        podejmuje i wykonuje pracę na lekcji,

·        bywa nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne do dalszej nauki,

·        bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        stara się samodzielnie pracować przy komputerze,

·        często jest nieprzygotowany do zajęć.

 

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki,

·        otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

·        nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

·        nie pracuje na lekcji,

·        często jest nieprzygotowany.

 

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

·        rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

·        wkład pracy w stosunku do zdolności.

 

Anna Kuś

Jolanata Bieniek

 

MUZYKA

I. Uczeń jest oceniany za:

-         umiejętności wokalne ( śpiew)

-         umiejętności instrumentalne ( gra na instrumentach)

-         wiadomości sprawdzane w postaci zadań pisemnych, kartkówek, odpowiedzi ustnych

-         aktywność na lekcjach wynikającą z zainteresowania przedmiotem (prezentacja dokonań)

-         inne formy aktywności ( występy, konkursy, chór)

 

II. Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia wszystkich pomocy określonych przez nauczyciela ( podręczników, zeszytu ćwiczeń).

III. Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej ( od 1 do 6).

 

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń za:

·opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· samodzielne zaśpiewanie na pamięć bezbłędnie pod względem muzycznym piosenek i pieśni z podręcznika oraz spoza niego,

· zagranie melodii przewidzianych w podręczniku lub innych utworów na instrumentach ( dzwonkach, flecie, keyboardzie lub innych ),

· zdobywanie dodatkowej wiedzy korzystając z różnych źródeł informacji,

· wyróżniającą  się aktywność związaną z przedmiotem,

· osiągnięcia w konkursach, festiwalach.

 

2.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za:

· opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· samodzielne zaśpiewanie na pamięć prawidłowo pod względem muzycznym piosenek i pieśni z podręcznika,

· zagranie większości melodii z podręcznika na dzwonkach, flecie,

· korzystanie z różnych źródeł informacji,

· aktywność związaną z przedmiotem.

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za:

·opanowanie większości wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· zaśpiewanie poprawnie na pamięć z drobnymi błędami tekstowymi i muzycznymi piosenek i pieśni z podręcznika,

· zagranie kilku melodii na dzwonkach,

· aktywność na lekcji.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

· opanowanie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie  nauczania,

· zaśpiewanie z pomocą nauczyciela z błędami tekstowymi i muzycznymi i nie całościowo na pamięć piosenek i pieśni z podręcznika,

· zagranie tylko z pomocą nauczyciela kilku prostych melodii na dzwonkach,

· podejmowanie i  wykonywanie pracy na lekcji.

5.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

· opanowanie w niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania,

· zaśpiewanie z pomocą nauczyciela wyłącznie z tekstem z błędami  muzycznymi piosenki i pieśni z podręcznika,

· zagranie tylko z pomocą nauczyciela gamy na dzwonkach,

· podejmowanie pracy na lekcji.

 

6.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:

·nieopanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· niewykonanie pomimo starań nauczyciela jakiejkolwiek piosenki,

· nieopanowanie gry na żadnym instrumencie melodycznym,

· pasywność i brak pracy na lekcji.

 

W ocenianiu ucznia liczy się wkład pracy w stosunku do zdolności oraz uwzględnia się rozwój ucznia - jakie czyni postępy w danym czasie.

 

IV. Ocenianie semestralne i końcoworoczne.

1.Ocenę śródroczną wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę ocenianie bieżące w ciągu całego semestru.

2.W ocenianiu końcoworocznym nauczyciel bierze pod uwagę oceny II semestru i ocenę śródroczną.

 

Gabriela Malcherczyk

  

PLASTYKA

I. Uczeń jest oceniany za:

-         umiejętności plastyczne ( prace)

-         wiedzę na temat podstawowych pojęć i różnorodnych form twórczości sprawdzaną poprzez kartkówki i odpowiedzi ustne

-         aktywność i przygotowanie do lekcji

-         inne formy aktywności ( konkursy, wystawy prac).

 

II. Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia wszystkich pomocy określonych przez nauczyciela ( podręcznik, zeszyt, przybory i materiały plastyczne).

III. Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej ( od 1 do 6 ).

 

1.     Ocenę celującą otrzymuje uczeń za:

· pomysłowość, nowatorstwo, wysoki poziom umiejętności w działaniach plastycznych w różnych technikach

· opanowanie perfekcyjnie wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· wyróżniającą się aktywność związaną z przedmiotem

· osiągnięcia w konkursach.

 

2.     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za:

· staranność i zaangażowanie w działaniach plastycznych,

· opanowanie bardzo dobre wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· aktywność na lekcjach.

 

3.     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za:

· poprawność w działaniach plastycznych,

· opanowanie większości wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· zadawalającą pracę na lekcjach.

 

4.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

· niezbyt staranne realizowanie działań plastycznych,

· opanowanie tylko podstawowych wiadomości i najprostszych umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· podejmowanie i wykonywanie pracy na lekcji.

 

4.     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

· niedbałe i niestaranne realizowanie działań plastycznych,

· opanowanie w niewielkim stopniu z pomocą nauczyciela wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· podejmowanie pracy na lekcji.

 

5.     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:

· niezrealizowanie żadnych działań plastycznych,

· nieopanowanie żadnych wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania,

· pasywność i brak pracy na lekcji.

 

W ocenianiu ucznia  liczy się wkład pracy w stosunku do zdolności oraz uwzględnia się rozwój ucznia – jakie czyni postępy  w danym czasie.

 

IV. Ocenianie semestralne i końcoworoczne.

1.Ocenę śródroczną wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę ocenianie bieżące w ciągu całego semestru.

2. W ocenianiu końcoworocznym nauczyciel bierze pod uwagę oceny II semestru i ocenę śródroczną.

 

Gabriela Malcherczyk

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS