Demo Builder Toggle
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH GIMNAZJALNYCH

 

JĘZYK POLSKI

I.        Uczeń jest oceniany za:

- prace klasowe- wypracowania

- sprawdziany (nauka o języku)

- kartkówki

- wypowiedzi ustne

- wygłaszanie tekstów z pamięci

- różne formy wypowiedzi pisemnych

- zadania domowe

- pracę podczas lekcji, tj. pracę z tekstem literackim i innymi wytworami kultury

 - systematyczne wykonywanie zadań i ćwiczeń na lekcji,

  zaangażowanie w pracę indywidualną i w grupie

- inne formy aktywności związane z przedmiotem ( np. konkursy, prezentacje, projekty, referaty)

-znajomość treści lektury

 

I.                    Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia wszystkich pomocy określonych przez nauczyciela danego przedmiotu (np. zeszytu, ćwiczeń, podręcznika).

II.                  Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej (od 1 do 6).

 

1.     Ocenę celującą  cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        wykazanie się szeroką wiedzą , umiejętnościami i szczególne zainteresowanie przedmiotem;

·        umiejętność samodzielnego dotarcia do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;

·        samodzielne,  twórcze, nieszablonowe, sprawne, w pełni prawidłowe wykonanie zadania określonego przez nauczyciela, z zastosowaniem bogatej formy prezentacji;

·        wypowiedzi logiczne, płynne, bogate, uporządkowane, zgodne z normami językowym ( ustne i pisemne);

·        wyróżniającą się aktywność związaną z przedmiotem (uczeń zabiera głos chętnie i często, jego odpowiedzi są prawidłowe);

·        osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

·        umiejętność interpretacji innych tekstów kultury np. obrazów, plansz;

·        uzyskanie na sprawdzianie 93–100% punktów.

 

2.     Ocenę bardzo dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        wykazanie się pełną wiedzą i umiejętnościami i zainteresowanie przedmiotem;

·        samodzielne, prawidłowe,  sprawne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

·        wypowiedzi logiczne, uporządkowane, zgodne z normami językowymi;

·        aktywność związaną z przedmiotem ( uczeń chętnie zabiera głos, zdarzają się błędne wypowiedzi ale uczeń wie jak je poprawić);

·        udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

·        uzyskanie na sprawdzianie 78–92% punktów.

 

3.     Ocenę dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu;

·        samodzielne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela;

·        nie wykazuje się aktywnością ale wskazany przez nauczyciela potrafi udzielić odpowiedzi

·        wypowiedzi poprawne językowo  (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

·        uzyskanie na sprawdzianie 62–77%  punktów.

 

4.     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako podstawowe w nauce danego przedmiotu;

·        prezentowanie tych wiadomości i umiejętności z  pomocą nauczyciela (uczeń nie potrafi samodzielnie dokonać korekty popełnionych błędów);

·        podejmowanie i wykonywanie  pracy na lekcji;

·        uzyskanie na sprawdzianie 46 – 61% punktów.

 

5.     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne w nauce danego przedmiotu;

·        podejmowanie próby wykonania zadania domowego;

·        podejmowanie pracy na lekcji;

·        uzyskanie na sprawdzianie przynajmniej 31–45 % punktów.

 

6.     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:

·        nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych jako konieczne w nauce danego przedmiotu;

·        brak zadania domowego;

·        brak pracy na lekcji;

·        uzyskanie na sprawdzianie 30%  (i poniżej ) punktów.

 

*- szczegółowe wymagania opracowane w oparciu o ww. wymagania ogólne określają nauczyciele przedmiotów

  -  uwzględnia się rozwój ucznia  jakie czyni postępy w danym czasie) oraz wkład pracy w stosunku do zdolności

 

Magdalena Rokosz

Paulina Wiatrowska

 

MATEMATYKA  A. Gucwa

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA BIEŻĄCEGO / WAGA OCEN:

- sprawdziany-zadania klasowe / waga 3-5,
 
-  kartkówki / waga 2-3,
 
- aktywność na lekcji / waga1,
 
- odpowiedź ustna / waga 1- 2,
 
- zadania domowe / waga1,
 
- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga1,
 
- referaty / waga 1-3,
 
- konkursy / waga 1 - 3,
 
 - projekty edukacyjne / waga 3
 
Ocena na koniec pierwszego i drugiego półrocza jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych i postawy ucznia na lekcji oraz jego możliwości i jest ustalana przez nauczyciela. Ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.
 
OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną co najmniej 5,2,
 
- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- z sukcesami uczestniczy w konkursach,
 
- chętnie wykonuje dodatkowe prace,
 
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 
- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań,
 
- jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.
 
OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 4,7
 
-wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
-samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- poprawnie posługuje się językiem matematyki,
 
- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 
- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,
 
- jest aktywny na lekcji.
 
OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 3,7
 
- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,
 
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 
- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- najczęściej jest przygotowany do lekcji,
 
- posługuje się językiem matematyki.
 
OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 2,7,
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe w nauce matematyki,
 
- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,
 
- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania,
 
- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.
 
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 1,7,
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce matematyki,
 
- podejmuje próby wykonania zadania domowego,
 
- stara się aktywnie pracować na lekcji,
 
- często jest nieprzygotowany.
 
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  poniżej 1,5
 
- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki matematyki,
 
- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,
 
- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,
 
- nie pracuje na lekcji,
 
- bardzo często jest nieprzygotowany,
 
- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.
 
  Agnieszka Gucwa
 
 

MATEMATYKA  G. Morga

 MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:

- sprawdziany / waga 3,

-  kartkówki / waga 2,

- aktywność na lekcji / waga1,

- odpowiedź ustna / waga 2,

- zadania domowe / waga1,

- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga1,

- referaty / waga 1,

- konkursy / waga 1 - 3,

 - projekty edukacyjne / waga 3

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną co najmniej 5,2,

- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- z sukcesami uczestniczy w konkursach,

- chętnie wykonuje dodatkowe prace,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań,

- jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 4,7

-wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,

- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,

-samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- poprawnie posługuje się językiem matematyki,

- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,

- jest aktywny na lekcji.

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 3,7

- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

- najczęściej jest przygotowany do lekcji,

- posługuje się językiem matematyki.

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 2,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe w nauce matematyki,

- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,

- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania,

- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 1,7,

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce matematyki,

- podejmuje próby wykonania zadania domowego,

- stara się aktywnie pracować na lekcji,

- często jest nieprzygotowany.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  poniżej 1,5

- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki matematyki,

- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

- nie pracuje na lekcji,

- bardzo często jest nieprzygotowany,

- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.

Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

- rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

- wkład pracy w stosunku do zdolności.

Grażyna Morga

 

 

 

 

BIOLOGIA

 MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:

 
- sprawdziany / waga 3,
 
- kartkówki / waga 2,
 
- aktywność na lekcji / waga 1,
 
- odpowiedź ustna / waga 2,
 
- zadania domowe / waga 1,
 
- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga 1,
 
- referaty / waga 1,
 
- konkursy / waga 1 - 3,
 
- projekty edukacyjne / waga 1 - 3.
 
OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną co najmniej 5,2 i (lub) sukcesy w konkursach,
 
- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- z sukcesami uczestniczy w konkursach,
 
- chętnie wykonuje dodatkowe prace,
 
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 
- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań, doświadczeń,
 
-jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.
 
OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 4,7,
 
- wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- poprawnie posługuje się językiem biologicznym,
 
- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 
- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów biologicznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,
 
- jest aktywny na lekcji.
 
OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 3,7,
 
- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,
 
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 
- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- najczęściej jest przygotowany do lekcji,
 
- posługuje się językiem biologicznym.
 
OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 2,7,
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,
 
- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,
 
- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania, doświadczenia,
 
- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.
 
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 1,7,
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce biologii,
 
- podejmuje próby wykonania zadania domowego,
 
- stara się aktywnie pracować na lekcji,
 
- często jest nieprzygotowany.
 
 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych poniżej 1,4,
 
- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki biologii,
 
- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,
 
- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków
 i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,
 
- nie pracuje na lekcji,
 
- bardzo często jest nieprzygotowany,
 
- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.
 
Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.
 
 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:
 
-rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),
 
- wkład pracy w stosunku do zdolności.
 
Miranda Duda
 
Katarzyna Zborowska

 

 

 

HISTORIA

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.
 
1.Przyjmuje się rozpiętość ocen od niedostatecznej do celującej.
 
2.Ocena półroczna i końcowo roczna to wynik regularnej i systematycznej pracy, a nie jednorazowego zdania całego półrocza.
 
3.Oceny końcowe wyłania się na podstawie średniej ważonej.
 
Możliwe formy oceniania/ waga ocen
 
Sprawdziany/ waga 5
 
Projekty/ waga 5
 
Przygotowania do konkursu co najmniej na poziomie gminnym/ waga 5
 
Kartkówki/ waga 3
 
Odpowiedź/ waga 3
 
Karta pracy/ waga 3
 
Prezentacje/ waga 3
 
Udział w zajęciach dodatkowych/ waga 3
 
Aktywność na lekcji (3+)/ waga 3
 
Praca domowa/ waga  1
 
Referaty/ waga 1
 
4. Uczeń może otrzymać ocenę za:
 
- sprawdziany  - zapowiadane i poprzedzone lekcjami powtórzeniowymi; w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń ma obowiązek jego napisania w terminie ustalonym  przez nauczyciela;
 
- kartkówki (  zawierają najczęściej zadania na 6 punktów i  jeżeli  sprawdzają materiał  z trzech  ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane);
 
- różne formy wypowiedzi ustnych i pisemnych ( karty pracy, referaty, prezentacje, projekty);
 
- zadania domowe;
 
- aktywność (pracę) podczas lekcji, tj. pracę z podręcznikiem, mapą, tekstem źródłowym;
 
- systematyczne wykonywanie zadań i ćwiczeń, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania ( zgodnie z tematem), zaangażowanie  w pracę indywidualną i w grupie;
 
- inne formy aktywności ( np. udział w zajęciach kółka historycznego, apelach, konkursach).
 
5.Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia:
 
- podręcznika;
 
- zeszytu przedmiotowego
 
- materiałów pomocniczych do lekcji zgodnie z poleceniem nauczyciela (np. kartki papieru, klej, kredki);
 
6.  Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej (od 1 do 6).
 
a)    Ocenę celującą  cząstkową otrzymuje uczeń za:
 
·        wykazanie się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie;
 
·        samodzielne,  twórcze , sprawne, w pełni prawidłowe wykonanie zadania określonego przez nauczyciela, z zastosowaniem bogatej formy prezentacji;
 
·        wypowiedzi logiczne, płynne, bogate, uporządkowane, zgodne z normami językowym ( ustne i pisemne);
 
·        wyróżniającą się aktywność związaną z przedmiotem na  lekcjach oraz podczas zajęć  dodatkowych;
 
·        osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
 
·        uzyskanie na sprawdzianie 93–100% punktów.
 
 b)   Ocenę bardzo dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:
 
·        wykazanie się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie;
 
·        samodzielne, prawidłowe,  sprawne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);
 
·        wypowiedzi logiczne, uporządkowane, zgodne z normami językowymi;
 
·        aktywność związaną z przedmiotem na  lekcjach oraz podczas zajęć;  dodatkowych;
 
·        udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
 
·        uzyskanie z kartkówki 6 punktów
 
·        uzyskanie 3 plusów;
 
·        uzyskanie na sprawdzianie 78–92% punktów.
 
c)   Ocenę dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:
 
·        opanowanie zdecydowanej większości wiadomości i umiejętność w danym zakresie;
 
·        samodzielne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela;
 
·        wypowiedzi poprawne językowo  (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);
 
·        uzyskanie z kartkówki 5 punktów;
 
·        uzyskanie 2 plusów;
 
·        uzyskanie na sprawdzianie 62–77%  punktów.
 
d)  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:
 
·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako podstawowe ;
 
·        prezentowanie tych wiadomości i umiejętności z  pomocą nauczyciela (uczeń nie potrafi samodzielnie dokonać korekty popełnionych błędów);
 
·        podejmowanie i wykonywanie  pracy na lekcji;
 
·        uzyskanie z kartkówki 4 punktów;
 
·        uzyskanie na sprawdzianie 46 – 61% punktów.
 
e)   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:
 
·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne;
 
·        podejmowanie próby wykonania zadania domowego;
 
·        podejmowanie pracy na lekcji;
 
·        uzyskanie z kartkówki 3 punktów;
 
·        uzyskanie na sprawdzianie przynajmniej 31–45 % punktów.
 
f)    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:
 
·        nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych jako konieczne ;
 
·        brak zadania domowego;
 
·        brak pracy na lekcji;
 
·        uzyskanie z kartkówki 1-2 punktów;
 
·        uzyskanie 3 minusów;
 
·        uzyskanie na sprawdzianie 30%  (i poniżej) punktów.
 
7. Uczeń ma prawo dwukrotnie w półroczu zgłosić nieprzygotowanie (nie podczas sprawdzianu); za pracę na lekcji uczeń  może być nagradzany plusami, które nauczyciel notuje w zeszycie. 3 plusy =  bdb, 2 plusy = db ; uczeń może również otrzymać minusy, które nauczyciel notuje zeszycie.  3 minusy = ndst
 
Justyna Wrońska

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 I. Uczeń może otrzymać ocenę za:

- systematyczne wykonywanie zadań i ćwiczeń, udzielanie odpowiedzi na

   zadane pytania ( zgodnie z tematem), zaangażowanie  w pracę indywidualną 

   i w grupie;

- aktywność (pracę) podczas lekcji, tj. pracę z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń,

  tekstem źródłowym, udział w dyskusji ;

- przygotowanie klasowych projektów edukacyjnych ( dwóch w ciągu roku);

- kartkówki (  zawierają najczęściej zadania na 6 punktów i  jeżeli  sprawdzają 

  materiał  z trzech  ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane);

- różne formy wypowiedzi ustnych i  pisemnych (testy, prasówki, prezentacje, referaty);

- zadania domowe;

- inne formy aktywności ( np. konkursy,)

II. Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia:

- podręcznika;

- zeszyt przedmiotowy

III. Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej (od 1 do 6).

Ocenę celującą cząstkową otrzymuje uczeń za:

- wykazanie się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie;

- samodzielne,  twórcze , sprawne, w pełni prawidłowe wykonanie zadania określonego przez nauczyciela, z zastosowaniem bogatej formy prezentacji;

- wypowiedzi logiczne, płynne, bogate, uporządkowane, zgodne z normami językowym ( ustne i pisemne);

- wyróżniającą się aktywność związaną z przedmiotem na  lekcjach oraz podczas zajęć  dodatkowych;

- osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

Ocenę bardzo dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

- wykazanie się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie;

- samodzielne, prawidłowe,  sprawne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

- wypowiedzi logiczne, uporządkowane, zgodne z normami językowymi;

- aktywność związaną z przedmiotem na  lekcjach oraz podczas zajęć;  dodatkowych;

- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

- uzyskanie 3 plusów;

- uzyskanie z kartkówki 6 punktów.

Ocenę dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

- opanowanie zdecydowanej większości wiadomości i umiejętność w danym zakresie;

- samodzielne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela;

- wypowiedzi poprawne językowo  (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

- uzyskanie 2 plusów;

- uzyskanie z kartkówki 5 punktów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

- opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako podstawowe ;

- prezentowanie tych wiadomości i umiejętności z  pomocą nauczyciela (uczeń nie potrafi samodzielnie dokonać korekty popełnionych błędów);

- podejmowanie i wykonywanie  pracy na lekcji;

- uzyskanie z kartkówki 4 punktów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

- opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne;

- podejmowanie próby wykonania zadania domowego;

- podejmowanie pracy na lekcji;

- uzyskanie z kartkówki 3 punktów.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:

      - nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych jako konieczne ;

- brak zadania domowego;

- brak pracy na lekcji;

- uzyskanie 3 minusów;

- uzyskanie z kartkówki 1-2 punktów.

IV. Ocena śródroczna jest efektem uzyskanych stopni cząstkowych i uwzględnia rozwój ucznia, jakie czyni postępy w danym czasie oraz wkład pracy w stosunku do zdolności.

V. Ocena roczna jest efektem stopni cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu oraz oceny śródrocznej.

VI. Uczeń ma prawo zgłosić dwukrotnie w półroczu zgłosić nieprzygotowanie za pracę na lekcji uczeń może być nagradzany plusami, które nauczyciel notuje w zeszycie. 3 plusy =  bdb, 2 plusy = db ; uczeń może również otrzymać minusy, które nauczyciel notuje zeszycie.  3 minusy = ndst.

Justyna Wrońska

 

 

GEOGRAFIA

 MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:

 
- sprawdziany / waga 3,
 
-  kartkówki / waga 2,
 
- mapki konturowe / waga 2
 
- aktywność na lekcji / waga1,
 
- odpowiedź ustna / waga 2,
 
- zadania domowe / waga1,
 
- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga1,
 
- referaty / waga 1,
 
- konkursy / waga 1 - 3,
 
 - projekty edukacyjne / waga 3
 
OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną co najmniej 5,2,
 
- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- z sukcesami uczestniczy w konkursach,
 
- chętnie wykonuje dodatkowe prace,
 
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 
- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań, doświadczeń,
 
- jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.
 
OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 4,7
 
-wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
-samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- poprawnie posługuje się językiem geograficznym,
 
- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 
- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów fizycznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,
 
- jest aktywny na lekcji.
 
OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 3,7
 
- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,
 
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 
- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- najczęściej jest przygotowany do lekcji,
 
- posługuje się językiem geograficznym.
 
OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 2,7
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe w nauce geografiii,
 
- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,
 
- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania, doświadczenia,
 
- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.
 
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 1,7
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce geografii,
 
- podejmuje próby wykonania zadania domowego,
 
- stara się aktywnie pracować na lekcji,
 
- często jest nieprzygotowany.
 
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  poniżej 1,4
 
- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki geografii,
 
- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,
 
- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków
 i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,
 
- nie pracuje na lekcji,
 
- bardzo często jest nieprzygotowany,
 
- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.
 
Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.
 
 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:
 
- rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),
 
- wkład pracy w stosunku do zdolności.
 
Grażyna Morga

 

 

 

CHEMIA

 MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:
 
- sprawdziany / waga 3,
 
- kartkówki / waga 2,
 
- aktywność na lekcji / waga 1,
 
- odpowiedź ustna / waga 2,
 
- zadania domowe / waga 1,
 
- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga 1,
 
- referaty / waga 1,
 
- konkursy / waga 1 - 3,
 
- projekty edukacyjne / waga 1 - 3.
 
OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną co najmniej 5,2 i (lub) sukcesy w konkursach,
 
- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- z sukcesami uczestniczy w konkursach,
 
- chętnie wykonuje dodatkowe prace,
 
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 
- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań, doświadczeń,
 
-jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.
 
OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 4,7,
 
-wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- poprawnie posługuje się językiem chemicznym,
 
- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 
- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów chemicznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,
 
- jest aktywny na lekcji.
 
OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 3,7,
 
- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,
 
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 
- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- najczęściej jest przygotowany do lekcji,
 
- posługuje się językiem chemicznym.
 
OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 2,7,
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,
 
- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,
 
- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania, doświadczenia,
 
- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.
 
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych co najmniej 1,7,
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce chemii,
 
- podejmuje próby wykonania zadania domowego,
 
- stara się aktywnie pracować na lekcji,
 
- często jest nieprzygotowany.
 
 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych poniżej 1,4,
 
- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki chemii,
 
- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,
 
- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków
 i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,
 
- nie pracuje na lekcji,
 
- bardzo często jest nieprzygotowany,
 
- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.
 
Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.
 
 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:
 
-rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),
 
- wkład pracy w stosunku do zdolności.
 
Miranda Duda
Haduch Barbara

 

 

 

FIZYKA

 MOŻLIWE FORMY OCENIANIA / WAGA OCEN:
 
- sprawdziany / waga 3,
 
-  kartkówki / waga 2,
 
- aktywność na lekcji / waga1,
 
- odpowiedź ustna / waga 2,
 
- zadania domowe / waga1,
 
- zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność) / waga1,
 
- referaty / waga 1,
 
- konkursy / waga 1 - 3,
 
 - projekty edukacyjne / waga 3
 
OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną co najmniej 5,2,
 
- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- z sukcesami uczestniczy w konkursach,
 
- chętnie wykonuje dodatkowe prace,
 
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 
- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań, doświadczeń,
 
- jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela.
 
OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 4,7
 
-wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,
 
- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,
 
-samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- poprawnie posługuje się językiem fizyki,
 
- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 
- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów fizycznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków,
 
- jest aktywny na lekcji.
 
OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 3,7
 
- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,
 
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 
- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,
 
- najczęściej jest przygotowany do lekcji,
 
- posługuje się językiem fizyki.
 
OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 2,7
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe w nauce fizyki,
 
- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,
 
- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania, doświadczenia,
 
- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji.
 
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  co najmniej 1,7
 
- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce fizyki,
 
- podejmuje próby wykonania zadania domowego,
 
- stara się aktywnie pracować na lekcji,
 
- często jest nieprzygotowany.
 
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:
 
- ma średnią ważoną ocen cząstkowych  poniżej 1,4
 
- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki fizyki,
 
- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,
 
- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków
 i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,
 
- nie pracuje na lekcji,
 
- bardzo często jest nieprzygotowany,
 
- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.
 
Ocena na koniec pierwszego półrocza jest średnią ważoną ocen cząstkowych, ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną oceny za pierwszy i drugi semestr.
 
 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:
 
- rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),
 
- wkład pracy w stosunku do zdolności.
 
Krystyna Jopek

 

 

  

JĘZYKI OBCE

1.  Prace klasowe / testy (zapis w dzienniku na czerwono)

2. Kartkówki (zapis w dzienniku na zielono)
 
      3. Odpowiedź ustna
 
      4. Praca na lekcjach
 
      5. Zadania domowe
 
      6. Zeszyt
 
      7. Zeszyt ćwiczeń
 
      8.  Projekty
 
      9. Udział w konkursach przedmiotowych (zapis w dzienniku na czerwono)
 
     10. Prace dodatkowe wynikające z bieżących sytuacji
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który  
 
- spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, operuje umiejętnościami obejmującymi cały program nauczania w danej klasie oraz wykracza wiadomościami poza program samodzielnie
 
- rozwija swoje umiejętności językowe, wykonując nadprogramowe, nieobowiązkowe zadania   dodatkowe,
 
- opracowuje ciekawe projekty naukowe,
 
- jest zawsze przygotowany do lekcji, posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń,
 
- zawsze odrabia zadania domowe,
 
- jest  systematyczny w swojej pracy,
 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych (posługuje się językiem obcym, wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela, bardzo często zgłasza się do odpowiedzi na zadawane na lekcji pytania),
 
 -  uczestniczy w konkursach przedmiotowych. uzyskał średnią co najmniej 5,3 i /lub ma osiągnięcia  w  konkursach
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 
        - potrafi skonstruować wypowiedź ciekawą, płynną, bogatą w treść i słownictwo, uwzględniając poprawną wymowę i intonację; popełnia sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji,
 
        - jest przygotowany do lekcji, posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń,
 
        - odrabia zadania domowe,
 
        - jest systematyczny w swojej pracy,
 
        - aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych (zazwyczaj  posługuje się językiem obcym, wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela, często zgłasza się do odpowiedzi na zadawane na lekcji pytania).
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 
        - opanował w większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie,
 
        - potrafi zbudować logiczną wypowiedź, stosując niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii, popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji, stosuje poprawną wymowę,
 
        - jest przygotowany do lekcji, posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń,
 
        - odrabia zadania domowe,
 
        - aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych (stara się posługiwać językiem obcym, wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela).
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 
       - opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,
 
       - prezentuje wolne tempo wypowiedzi, proste konstrukcje zdaniowe i poprawna reakcję na wypowiedź rozmówcy,
 
       - podejmuje i wykonuje pracę na lekcji,
 
       - jest przygotowany do lekcji
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 
        - opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne,
 
        - wykazuje niewielką samodzielność odtwórczą wiedzy,
 
        - skutecznie próbuje opanować materiał w stopniu minimalnym,
 
        - wykazuje chęć do pracy,
 
        - jest przygotowany do lekcji.
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 
        - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,
 
        -  uzyskuje oceny niedostateczne z testów, kartkówek i odpowiedzi
 
        - jest często nieprzygotowany do zajęć, nie posiada uzupełnionego zeszytu przedmiotowego, ani podręcznika, ani zeszytu ćwiczeń,
 
        - nie odrabia prac domowych,
 
        -  nie wykazuje żadnej aktywności  na lekcji i jest niesystematyczny w swojej pracy,
 
        - jego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają edukację na wyższym poziomie.
 
WAGA OCEN
 
- Testy, sprawdziany, konkursy przedmiotowe, poprawy sprawdzianów/testów- waga 3
 
- Kartkówki, odpowiedź, prezentacje, projekty, poprawy kartkówek, odpowiedź - waga 2
 
- Aktywność, praca na lekcji, zadania domowe, ćwiczenia, zeszyt- waga 1
 
 
Anna Bochenek
 
Julia Kochmańska
 
Agnieszka Barańska

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ

1.Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb.
2.Aktywnie uczestniczy w zawodach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych itd.- zajmuje punktowane miejsca.
3.Rozwija uzdolnienia, odznacza się inwencją twórczą, osiąga sukcesy.
4.Godnie reprezentuje szkołę na wszelkich zawodach sportowych.
5.Zawsze przygotowany do lekcji, zawsze aktywny.
6.Zna i stosuje w praktyce zasady bhp w zakresie wychowania fizycznego.

WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ
1.Uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego w danej klasie.
2.Odznacza się dużą sprawnością fizyczną, umiejętnościami z zakresu organizowania gier i zabaw, pomysłowością i własną inwencją twórczą w tym zakresie.
3.Ćwiczenia wykonuje dokładnie, pewnie, z właściwą techniką i dbałością o estetykę ruchu oraz z wielkim zaangażowaniem, zna podstawowe zasady i przepisy poznanych gier i zabaw.
4.Stosuje w praktyce podstawowe przepisy i elementy techniczne poznanych dyscyplin sportowych.
5.Posiada umiejętność samooceny i samokontroli w zakresie sprawności motorycznej.
6.Systematycznie poprawia i doskonali swoje umiejętności motoryczne i techniczne.
7.Potrafi sam przygotować swój organizm do wysiłku fizycznego – aktywnie uczestniczy w rozgrzewce.
8.Postawa ucznia oraz stosunek do lekcji w-f nie budzi żadnych zastrzeżeń.
9.Bierze aktywnie udział w zajęciach pozalekcyjnych i w zawodach sportowych.
10.Jest zawsze przygotowany do lekcji. Maksymalnie jeden minus za brak stroju w semestrze, a brak aktywności na zajęciach, wynikający ze zwolnień rodzicielskich nie przekracza 8 godzin lekcyjnych w semestrze.

WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ
1.Uczeń opanował wymagania programowe w stopniu podstawowym.
2.Odznacza się dobrą sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje prawidłowo bez większego wysiłku, dość dokładnie.
3.Stara się poprawiać i doskonalić swoje umiejętności. 
4.Zdobyte wiadomości wykorzystuje w praktyce z niewielką pomocą nauczyciela.
5.Dba o higienę ciała i stroju. Jego postawa społeczna i zaangażowanie nie budzą większych zastrzeżeń.
6.Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Maksymalnie ma trzy minusy za brak stroju w semestrze, a jego brak aktywności na zajęciach, wynikający ze zwolnień rodzicielskich nie przekracza 12 godzin lekcyjnych w semestrze.

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ
1.Wymagania programowe uczeń opanował przeciętnie.
2.Ćwiczenia wykonuje z błędami technicznymi lub nie potrafi ich wykonać.
3.Słabo wykorzystuje zdobyte umiejętności i wiadomości w praktyce.
4.Na zajęcia w-f uczęszcza niesystematycznie. 
5.Zdarza się, że zaniedbuje higienę własną i stroju sportowego.
6. Wykazuje małą aktywność na lekcjach w-f jak i cechuje go słaba współpraca w drużynie podczas gier zespołowych.
8.Ma za brak stroju – maksymalnie 4 minusy lub brak aktywności wynikający 
ze zwolnień rodzicielskich przekraczający 14 godzin lekcyjnych w semestrze.

WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
1.Brak opanowania programu w stopniu dostatecznym.
2.Uczeń wykonuje ćwiczenia niechętnie i niedbale.
3.Nie posiada umiejętności związanych z samooceną, samokontrolą poprawności wykonywanych zadań oraz doskonaleniem swojej sprawności ruchowej.
4.Wykazuje znikomą aktywność na lekcjach w-f, przejawia lekceważący stosunek do zajęć i ćwiczących (absencja, brak stroju, brak inwencji własnej).
5.Przejawia poważne braki w swojej postawie podczas zajęć: niewłaściwa kultura osobista, higiena ciała i stroju, nieprzestrzeganie zasad bhp, nieodpowiedzialne zachowanie się, brak współpracy w grupie.
6.Maksymalnie 8 minusów za brak stroju.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:
1.Nie opanował materiału w zakresie umiejętności i wiadomości.
2.Ma lekceważący stosunek do przedmiotu (nieusprawiedliwiona absencja, ciągły brak stroju, niechętnie wykonuje ćwiczenia, brak postępów w pracy nad swoją sprawnością, nie wykazuje żadnych chęci poprawy, nie angażuje się w sportowe życie zespołu klasowego).
3.Ma powyżej 8 minusów za brak stroju. Samowolnie opuszcza lekcje wychowania fizycznego.

 Sabina Kot

Katarzyna Zborowska

Mateusz Siwiec

 

 

MUZYKA

I. Uczeń oceniany jest za:

-         wiadomości (  z zakresu: teorii muzyki, kompozytorów i ich dzieł z różnych epok, form muzycznych ) sprawdzanych w postaci kartkówek i odpowiedzi ustnych

-         umiejętności praktyczne ( śpiew i gra na instrumentach)

-         aktywność na lekcji i zaangażowanie ( prezentacja dokonań)

-         inne formy aktywności ( występy, festiwale, konkursy, chór)

 

II. Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia podręcznika i zeszytu.

III. Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej ( od 1 do 6 ).

 

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń za:

 - opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

 - zdobywanie dodatkowej wiedzy korzystając z różnych źródeł informacji,

 - twórcze wykonywanie zadań muzycznych,

 - wyróżniającą się aktywność ( indywidualnie , w grupie ),

 - osiągnięcia w konkursach, festiwalach.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za:

 - opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

 - korzystanie ze zdobytej wiedzy i umiejętności,

 - bardzo dobre wykonywanie zadań muzycznych,

 - aktywność na lekcji ( indywidualnie, w grupie).

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za:

 - opanowanie w dużym stopniu zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

- poprawne wykonywanie zadań muzycznych,

- pracę na lekcji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

 - opanowanie w wystarczającym stopniu zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

 - dostateczne wykonywanie zadań muzycznych,

 - małą aktywność na lekcjach.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

- opanowanie w niewielkim stopniu zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

- nieprawidłowe i błędne wykonywanie zadań muzycznych,

- brak aktywności na lekcji.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:

- nieopanowanie wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

- niewykonanie żadnych zadań muzycznych i poleceń nauczyciela,

- brak pracy na lekcji,

- lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

W ocenianiu ucznia liczy się wkład pracy w stosunku do zdolności oraz uwzględnia się rozwój ucznia – jakie czyni postępy w danym czasie.

 

IV. Ocenianie semestralne i końcoworoczne.

1.      Ocenę sródroczną wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę ocenianie bieżące w ciągu całego semestru.

2.      W ocenianiu końcoworocznym nauczyciel bierze pod uwagę oceny II semestru i ocenę śródroczną.

 

Gabriela Malcherczyk

 

PLASTYKA

I.                    Uczeń jest oceniany za:

-         wiadomości (  o sztuce,  artystach i ich dziełach z różnych epok ) sprawdzanych w postaci kartkówek i odpowiedzi ustnych

-         umiejętności praktyczne ( prace plastyczne),

-         aktywność na lekcji i zaangażowanie,

-         inne formy aktywności ( wystawy prac, konkursy).

 

II.                  Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia podręcznika, zeszytu ( oraz przyborów i materiałów plastycznych po zapowiedzi nauczyciela).

III.                Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej ( od 1 do 6 ).

 

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń za:

· opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

· zdobywanie dodatkowej wiedzy korzystając z różnych źródeł informacji,

· pomysłowość i nowatorstwo w wykonywaniu działań plastycznych,

· wyróżniającą się aktywność  na lekcji ( indywidualnie, w grupie),

· osiągnięcia w konkursach.

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za:

· opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

· korzystanie ze zdobytej wiedzy ,

· staranność i zaangażowanie w wykonywaniu działań plastycznych,

· aktywność na lekcji  ( indywidualnie, w grupie).

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za:

· opanowanie w dużym stopniu zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

· poprawność, staranność w wykonywaniu działań plastycznych,

· pracę na lekcjach.

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

· opanowanie w wystarczającym stopniu zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

· niezbyt staranne wykonywanie działań plastycznych,

· małą aktywność  na lekcjach.

 

5.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

· opanowanie w niewielkim stopniu zakresu wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

· niedbałe i niestaranne wykonywanie działań plastycznych,

· brak aktywności na lekcji.

 

6.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za:

· nieopanowanie wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania,

· niezrealizowanie żadnych działań plastycznych,

· brak pracy na lekcji,

· lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

W ocenianiu ucznia liczy się wkład pracy w stosunku do zdolności oraz uwzględnia się rozwój ucznia – jakie czyni postępy w danym czasie.

 

IV. Ocenianie semestralne i końcoworoczne.

1.Ocenę śródroczną wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę ocenianie bieżące w ciągu całego semestru.

2.W ocenianiu końcoworocznym nauczyciel bierze pod uwagę oceny II semestru i ocenę śródroczną.

 Gabriela Malcherczyk

 

 

 

PLASTYKA

 

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy (kartkówki, odpowiedzi ustne) i umiejętności (prace plastyczne), równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów
i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie bez znaczenia są też dobre wyniki osiągane
w konkursach plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł.
 
Ocena jest jawna, wynikająca z kryteriów oceniania. Kryteria do poszczególnych prac podane są tak, aby uczniowie sami mogli oceniać pracę zarówno własną, jak i kolegów. Do najczęściej wskazywanych kryteriów należą: zgodność pracy z tematem lekcji, poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów
i narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu oraz estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje).
 
Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia wszystkich pomocy określonych przez nauczyciela
(podręcznik, zeszyt, przybory i materiały plastyczne).
 
Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Kolejne nieprzygotowanie do lekcji równoznaczne jest z oceną niedostateczną.
 
Uczeń do lekcji jest przygotowany, kiedy posiada podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały do prac plastycznych, odrabia zadania domowe.
 
Gotowe prace plastyczne, zadania domowe w formie pisemnej (referaty, plakaty, plansze), uczeń powinien oddać do oceny w terminie tygodnia (po dłuższej nieobecności w terminie uzgodnionym z nauczycielem), jeżeli uczeń nie odda pracy w terminie równoznaczne jest to z oceną niedostateczną.
 
Ocenę śródroczną wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę postępy ucznia, oceny z całego semestru.
 
W ocenianiu końcowo rocznym nauczyciel bierze pod uwagę oceny z II semestru i ocenę śródroczną.
 
Uczeń oceniany jest w skali sześciostopniowej (od 1 do 6).
 
Stopień dopuszczający
 
Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w programie nauczania dla przedmiotu plastyka stanowi podstawę do wystawienia oceny dopuszczającej. Dziecko powinno rozwiązywać (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując
w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.
 
Stopień dostateczny
 
Jeżeli uczeń opanuje w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym), należy wystawić mu ocenę dostateczną. Dziecko powinno samodzielnie rozwiązywać zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy.
 
Stopień dobry
 
Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy teoretycznej oraz jego aktywne uczestnictwo
w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych) stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej. Dziecko powinno samodzielne rozwiązywać zadania teoretyczne, odpowiednio posługiwać się przyborami i narzędziami oraz wykonywać prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym.
 
Stopień bardzo dobry
 
Uczeń, który opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je
w działaniach plastycznych, otrzymuje stopień bardzo dobry. Dziecko bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy. Stosuje również z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną. Ponadto chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań) oraz uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.
 
Stopień celujący
 
Jeżeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.) oraz posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania, może uzyskać stopień celujący. Ponadto powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, osiągać sukcesy w konkursach plastycznych, wykazywać zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią.
 
Joanna Polewik

 

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

Na stopień celujący składa się:

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Bieżące przygotowanie do lekcji.
 3. Aktywny udział w zajęciach.
 4. Umiejętność zgodnej i konstruktywnej pracy w grupie.
 5. Wyróżniająca się twórczość w oparciu o poznane teksty kultury. Ekspresja własnej osoby z umiejętnym wykorzystaniem mocnych stron.
 6. Percepcja sztuki - odbiór tekstów kultury i kreatywne wykorzystanie ich przekazu.
 7. Recepcja sztuki – wyróżniająca się wnikliwością oraz dojrzałością analiza i interpretacja tekstów kultury.
 8. Indywidualna, krytyczna opinia wobec współczesnych zjawisk artystycznych.
 9. Umiejętność prowadzenia dyskusji z doborem rzeczowych argumentów.
 10. Nawyk świadomego korzystania z różnych źródeł informacji z powoływaniem się na konkretne źródła.
 11. Znajomość współczesnych zjawisk artystycznych.
 12. Wykorzystywanie różnych form i technikach artystycznych przy tworzeniu własnych, estetycznych prac.
 13. Umiejętne i celowe wykorzystanie mediów oraz urządzeń multimedialnych.
 14. Rzetelna i kreatywna praca nad projektem.

 

Na stopień bardzo dobry składa się:

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Bieżące przygotowanie do lekcji.
 3. Aktywny udział w zajęciach.
 4. Umiejętność zgodnej i konstruktywnej pracy w grupie.
 5. Twórczość własna w oparciu o poznane teksty kultury. Ekspresja własnej osoby z umiejętnym wykorzystaniem mocnych stron.
 6. Percepcja sztuki - odbiór tekstów kultury i kreatywne wykorzystanie ich przekazu.
 7. Recepcja sztuki – umiejętna analiza i interpretacja tekstów kultury.
 8. Krytyczna opinia wobec współczesnych zjawisk artystycznych.
 9. Umiejętność prowadzenia dyskusji z doborem rzeczowych argumentów.
 10. Nawyk świadomego korzystania z różnych źródeł informacji z powoływaniem się na konkretne źródła.
 11. Znajomość współczesnych zjawisk artystycznych.
 12. Wykorzystywanie różnych form i technikach artystycznych przy tworzeniu własnych, estetycznych prac.
 13. Umiejętne i celowe wykorzystanie mediów oraz urządzeń multimedialnych.
 14. Rzetelna i aktywna praca nad projektem.

 

Na stopień dobry składa się:

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Bieżące przygotowanie do lekcji.
 3. Aktywny udział w zajęciach.
 4. Umiejętność pracy w grupie.
 5. Twórczość własna, w oparciu o poznane teksty kultury, z wykazaniem pracowitości oraz zachowaniem estetyki pracy.
 6. Percepcja sztuki - odbiór tekstów kultury i poprawne wykorzystanie ich przekazu.
 7. Recepcja sztuki – analiza i interpretacja tekstów kultury z zachowaniem reguł.
 8. Własna opinia wobec współczesnych zjawisk artystycznych.
 9. Umiejętność prowadzenia dyskusji z doborem argumentów.
 10. Nawyk świadomego korzystania z różnych źródeł informacji z powoływaniem się na konkretne źródła.
 11. Znajomość wielu współczesnych zjawisk artystycznych.
 12. Wykorzystywanie różnych form i technikach artystycznych przy tworzeniu własnych, estetycznych prac.
 13. Umiejętne i celowe wykorzystanie mediów oraz urządzeń multimedialnych.
 14. Sukcesywna praca nad projektem.

 

Na stopień dostateczny składa się:

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Przygotowanie do lekcji.
 3. Aktywny udział w zajęciach.
 4. Umiejętność pracy w grupie.
 5. Twórczość własna, w oparciu o poznane teksty kultury.
 6. Percepcja sztuki - odbiór tekstów kultury i dostateczne wykorzystanie ich przekazu.
 7. Recepcja sztuki – analiza i interpretacja tekstów kultury z zastosowaniem wzoru.
 8. Własna opinia wobec współczesnych zjawisk artystycznych.
 9. Zabieranie głosu w dyskusji na określony temat.
 10. Nawyk świadomego korzystania z różnych źródeł informacji.
 11. Znajomość podstawowych współczesnych zjawisk artystycznych.
 12. Wykorzystywanie podstawowych form i technikach artystycznych przy tworzeniu własnych, estetycznych prac.
 13. Wykorzystanie mediów oraz urządzeń multimedialnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 14. Sterowany udział w pracy nad projektem.

 

Na stopień dopuszczający składa się:

 1. Duża absencja na zajęciach.
 2. Częsty brak przygotowania do zajęć.
 3. Brak aktywnego udziału w zajęciach.
 4. Brak zaangażowania w prace grupowe.
 5. Odtwórczość w pracach inspirowanych tekstami kultury.
 6. Nieumiejętna percepcja dzieł sztuki.
 7. Duże trudności w analizie i interpretacji tekstów kultury.
 8. Brak własnej opinii na temat współczesnych zjawisk artystycznych.
 9. Brak udziału w dyskusji.
 10. Korzystanie z podstawowych źródeł informacji.
 11. Znajomość nielicznych współczesnych zjawisk artystycznych.
 12. Nieestetyczne i nierzetelne wykonywanie powierzonych prac artystycznych.
 13. Podstawowe wykorzystanie mediów oraz urządzeń multimedialnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 14. Znikomy udział w pracy nad projektem.

 

Na stopień niedostateczny składa się:

 1. Bardzo duża absencja na zajęciach.
 2. Bardzo częsty brak przygotowania do zajęć.
 3. Brak aktywnego udziału w zajęciach.
 4. Brak zaangażowania w prace grupowe.
 5. Odtwórczość w pracach inspirowanych tekstami kultury.
 6. Nieumiejętna percepcja dzieł sztuki.
 7. Bardzo duże trudności w analizie i interpretacji tekstów kultury.
 8. Brak własnej opinii na temat współczesnych zjawisk artystycznych.
 9. Brak udziału w dyskusji.
 10. Korzystanie z podstawowych źródeł informacji.
 11. Nieznajomość współczesnych zjawisk artystycznych.
 12. Nieestetyczne i nierzetelne wykonywanie powierzonych prac artystycznych.
 13. Podstawowe wykorzystanie mediów oraz urządzeń multimedialnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 14. Brak udziału w pracy nad projektem.

 

Paulina Wiatrowska

 

 

RELIGIA

I.                     Uczeń jest oceniany za:

- sprawdziany

- kartkówki (również z Małego Katechizmu)

-odpowiedzi ustne

- różne formy wypowiedzi pisemnych

- zadania domowe

- prowadzenie zeszytu

- aktywność (pracę) podczas lekcji, np. pracę w grupach .

 - systematyczne wykonywanie zadań i ćwiczeń, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania ( zgodnie z tematem), zaangażowanie w pracę indywidualną i w grupie.

- inne formy aktywności związane z przedmiotem ( np. konkursy biblijne, prezentacje multimedialne do zajęć, wykonywanie zadań w ramach grup apostolskich).

 

II.                  Ucznia obowiązuje systematyczne prowadzenie i przynoszenie na zajęcia zeszytu.

 

III.                Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej (od 1 do 6).

 

1.     Ocenę celującą  cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        wykazanie się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie (ze zrozumieniem interpretuje Pismo Święte);

·        samodzielne, twórcze, sprawne, w pełni prawidłowe wykonanie zadania określonego przez nauczyciela, z zastosowaniem bogatej formy prezentacji;

·        wypowiedzi logiczne, płynne, bogate, samodzielne i uporządkowane.

·        wyróżniającą się aktywność podczas lekcji;

·        osiąga sukcesy w konkursach religijnych;

·        angażuje się w realizację zadań apostolskich dla dobra społeczności szkolnej bądź pozaszkolnej (np. przygotowanie religijnych uroczystości szkolnych, rekolekcji szkolnych, pomoc charytatywną, działania ewangelizacyjne itp. );

·        uzyskanie na sprawdzianie 93–100% punktów.

 

2.     Ocenę bardzo dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        wykazanie się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie;

·        samodzielne, prawidłowe, sprawne i terminowe wykonanie zadania określonego przez nauczyciela (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty);

·        prawidłowe i systematyczne wykonywanie zadań domowych;

·        zaangażowanie podczas lekcji;

·        uczestniczenie w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych;

·        uzyskanie na sprawdzianie 78–92% punktów.

 

3.     Ocenę dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie zdecydowanej większości wiadomości i umiejętność w danym zakresie;

·        aktywność na większości lekcji;

·        zadania domowe wykonywane systematycznie, z niewielkimi błędami

·        uzyskanie na sprawdzianie 62–77%  punktów.

 

4.     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako podstawowe w nauce religii;

·        prezentowanie tych wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela (uczeń nie potrafi samodzielnie dokonać korekty popełnionych błędów);

·        podejmuje pracę podczas lekcji;

·        zadania domowe wykonuje z błędami, ale rzadko o nich zapomina;

·        uzyskanie na sprawdzianie 46 – 61% punktów.

 

5.     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za:

·        opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne w nauce religii;

·        podejmowanie próby wykonania zadania domowego;

·        podejmowanie pracy na lekcji;

·        uzyskanie na sprawdzianie przynajmniej 31–45 % punktów.

 

6.     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:

·        nie podejmuje współpracy z nauczycielem i grupą podczas lekcji;

·        nie wyraża chęci poprawy zaległości;

·        nie wykonuje zadań domowych;

·        uzyskanie na sprawdzianie 30%  (i poniżej ) punktów.

 

IV.               Ocena śródroczna wynika z ocen cząstkowych uzyskanych przez  ucznia w ciągu pierwszego półrocza. Uwzględnia się rozwój ucznia  jakie czyni postępy w danym czasie oraz wkład pracy w stosunku do zdolności.

 

V.                 Ocena roczna wynika z oceny śródrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu drugiego półrocza. Uwzględnia się rozwój ucznia  jakie czyni postępy w danym czasie oraz wkład pracy w stosunku do zdolności.

 Ks. Zbigniew Rycerz

 

 

INFORMATYKA

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA:

·        sprawdziany,

·        ćwiczenia sprawdzające,

·        aktywność na lekcjach,

·        zadania domowe,

·        konkursy,

·        projekty,

·        aktywność pozalekcyjna

·        stosowanie się do przepisów BHP.

 

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        wykazuje się szeroką wiedzą informatyczną,

·        sprawnie i bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        samodzielnie, prawidłowo i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

·        proponuje nietypowe rozwiązania problemów,

·        chętnie wykonuje dodatkowe prace,

·        pomaga w obsłudze komputera innym uczniom,

·        odnosi sukcesy w konkursach.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA  OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        posiada dużą wiedzę informatyczną,

·        sprawnie i bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        samodzielnie, prawidłowo i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

·        potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

·        pomaga w obsłudze komputera innym uczniom,

·        bierze aktywny udział w lekcjach.

 

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA  OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował większość wymaganych wiadomości i umiejętność,

·        bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        przeważnie jest przygotowanych do zajęć lekcyjnych.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe,

·        bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        podejmuje i wykonuje pracę na lekcji,

·        bywa nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne do dalszej nauki,

·        bezpiecznie posługuje się komputerem,

·        stara się samodzielnie pracować przy komputerze,

·        często jest nieprzygotowany do zajęć.

 

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki,

·        otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

·        nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

·        nie pracuje na lekcji,

·        często jest nieprzygotowany.

 

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

·        rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

·        wkład pracy w stosunku do zdolności.

 

Jolanta Bieniek

 

TECHNIKA

MOŻLIWE FORMY OCENIANIA:

·        sprawdziany,

·        kartkówki,

·        ćwiczenia,

·        aktywność na lekcji,

·        prace wytwórcze,

·        zadania domowe,

·        przygotowanie do zajęć,

·        zeszyt ćwiczeń, zeszyt (systematyczność, staranność, poprawność),

·        referaty,

·        rysunki i pismo techniczne,

·        stosowanie się do przepisów BHP.

 

OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami związanymi z techniką,

·        z sukcesami uczestniczy w konkursach,

·        chętnie wykonuje dodatkowe prace,

·        samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·        biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

·        proponuje nietypowe rozwiązania problemów,

·        wykazuje się szczególną kreatywnością podczas wykonywania prac wytwórczych,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć i dzieli się własnymi zasobami materiałów z potrzebującymi,

·        aktywnie uczestniczy w pomocy innym podczas realizowania prac praktycznych,

·        zawsze przestrzega przepisów BHP.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami związanymi z techniką,

·        jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

·        samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela,

·        poprawnie posługuje się językiem technicznym,

·        potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

·        prace praktyczne wykonuje bardzo starannie  maksymalnie wykorzystując swoje możliwości,

·        jest aktywny na lekcji,

·        pomaga innym podczas realizacji prac praktycznych

·        zawsze przestrzega przepisów BHP.

 

OCENĘ DOBRĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętność z techniki,

·        rozwiązuje samodzielnie zadania  praktyczne,

·        samodzielne i terminowo wykonuje zadania określonego przez nauczyciela,

·        posługuje się językiem technicznym,

·        prace praktyczne wykonuje starannie  wykorzystując swoje możliwości,

·        sporadycznie posiada braki w przygotowaniu do zajęć,

·        stara się przestrzegać przepisów BHP.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe z techniki,

·        prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela,

·        wykonuje  zadania wytwórcze z pomocą nauczyciela lub innych,

·        często posiada znaczące braki w przygotowaniu do lekcji i zadań praktycznych,

·        prace praktyczne wykonuje mało starannie i nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości praktycznych,

·        podejmuje i wykonuje pracę na lekcji nie zawsze stosując przepisy BHP.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        opanował wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne z techniki,

·        podejmuje próby wykonania zadania domowego,

·        często nie jest przygotowany do realizacji zadań praktycznych,

·        wymaga kontroli i pomocy podczas realizacji zadań praktycznych,

·        prace praktyczne wykonuje bardzo niestarannie i nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości praktycznych,

·        stara się aktywnie pracować na lekcji.

 

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC PÓŁROCZA OTRZYMUJE UCZEŃ, który:

·        nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki,

·        otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne,

·        nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,

·        nie pracuje na lekcji,

·        bardzo często jest nieprzygotowany,

·        nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego i/lub zeszytu ćwiczeń.

 

 Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:

·        rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),

·        wkład pracy w stosunku do zdolności.

 

Agnieszka Gucwa

 


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Ocena niedostateczna:

Uczeń:

nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających zastosowania elementarnych umiejętności

 

Ocena dopuszczająca, uczeń potrafi:

   – wymienić podstawowe funkcje życiowe

  – wskazać kolejne czynności łańcucha ratowniczego

– udzielić pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu po­urazowego

– zastosować techniki podnoszenia i transportowania poszkodowanych w różnych sytuacjach

– przedstawić treść wezwa­nia pogotowia lub lekarza

– zastosować pozycję bezpieczną

– przedstawić treść wezwania pogotowia lub lekarza

– zastosować pozycję bezpieczną

 

Ocena dostateczna, uczeń potrafi:

– wymienić zasady, według których należy postępować w przypadku zaburzeń podstawowych funkcji życiowych

– opisać objawy urazów

– wskazać przyczyny i objawy wstrząsów pourazowych

– omówić różne sposoby odciągania i ewakuacji poszkodowanych

– omówić zasady pierwszej pomocy w przypadku omdleń, zasłabnięć i utonięć

– omówić urazy spowodowane przez prąd elektryczny

– wymienić czynniki wpływające na urazy spowodowane prądem elektrycznym

– wskazać rodzaje zagrożeń, jakie występują przy udzielaniu pierwszej pomocy

– opisać zastosowanie podręcznych środków do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych

 

Ocena dobra, uczeń potrafi:

-samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji

-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych

-samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności

-podejmuje wybrane zadania dodatkowe

-poprawnie wykonuje działania ratownicze, umie dobrać sprzęt i środki ratownicze do rodzaju urazu

– wymienić czynniki sprzyjające panicznym reakcjom tłumu oraz podać sposoby postępowania w takiej sytuacji

– opisać zagrożenia, jakie stwarza woda

– podać metody ograniczania negatywnych skutków powodzi

– omówić sposoby ochrony na wypadek pożaru

– dokonać podziału pożarów ze względu na rodzaj palącego się materiału

– wymienić rodzaje znaków bezpieczeństwa

 

Ocena bardzo dobra, uczeń potrafi:

-sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji

-samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela

-jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zawody, konkursy) lub zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej do przedmiotu

-bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, koryguje błędy kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

-sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania (także doraźnego)

-umie pokierować grupą rówieśników

– udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym w różnych sytuacjach (dom, warsztat, pracownia, teren niezabudowany)

– udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzeń chemicznych

– udzielić pierwszej pomocy w przypadku złamania, zwichnięcia, skręcenia

– określić, jak należy postępować w przypadku paniki, aby ograniczyć zagrożenie życia

– opisać zagrożenia związane z powodzią

– wymienić czynności podczas ewakuacji powodziowej

 

Ocena celująca, uczeń potrafi:

-inicjuje dyskusje na określony temat

-przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć

-systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się nimi z grupą

-odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych działań

-wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień

-argumentuje własne poglądy, posługując się wiedzą poza programową

-odnosi sukcesy w rywalizacji pozaszkolnej/pozalekcyjnej w konkursach, których tematyka pokrywa się z treściami kształcenia realizowanymi na zajęciach edukacji dla

 

 Aleksander Bartlik

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS